Bestyrelsesvedtægter

Vedtægter for Ungdomsskolen i Halsnæs Kommune                                     

 

Jf. § 8, stk. 4 i Lov om ungdomsskoler mv. LBK nr. 997 af 8. oktober 2004.

 

KAPITEL 1

 

Ungdomsskolebestyrelsen - sammensætning og valg

 

§1

Ungdomsskolebestyrelsen består af 9 medlemmer.

2 repræsentanter fra Halsnæs Byråd.

2 repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.

2 medarbejderrepræsentanter.

2 elevrepræsentanter.

1 repræsentant for de forældrevalgte folkeskolebestyrelsesmedlemmer valgt af Byrådet.

  Der udpeges stedfortrædere for samtlige repræsentanter.

 

 Stk.2.  

Elevrepræsentanterne har stemmeret, men må ikke deltage i afstemning om eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkelt-personer.

 

§2          

Repræsentanterne fra Byrådet – og deres stedfortrædere – vælges af og blandt byrådsmedlemmerne. Repræsentanterne fra organisationerne – og deres stedfortrædere – vælges af Byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer.

Stk. 2.  

Ungdomsskolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste i Ungdomsskolen, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere har stemmeret og er valgbare. Hver afgiver 2 stemmer ved prioriteret flertalsvalg. De 2 medarbejdere, der opnår flest stemmer, er valgt. 2 stedfortrædere vælges herefter efter samme fremgangsmåde.

Stk. 3. 

Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges på samme måde som nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Kort efter valg til skolebestyrelserne for folkeskolerne indkaldes samtlige forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer til en valghandling, hvor der foretages valg af et medlem og en stedfortræder til Ungdomsskolens bestyrelse.

Stk. 5. De i stk. 1 og 2 nævnte medlemmer vælges snarest muligt efter hvert kommunevalg.

Stk. 6. Valg i henhold til stk. 3 afholdes ved skoleårets begyndelse.

 Stk. 7. Ungdomsskolebestyrelsen fungerer indtil udgangen af den måned, hvori nyt valg, jf. stk. 5, har fundet sted.

 

§3a         

Ungdomsskolelederen er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i  møderne uden stemmeret som tilforordnet.

 

§3b

 

Kultur- og fritidschefen deltager fast i Ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret og har overfor kontaktdirektøren ansvar for at kvalitetssikre sagerne/dagsordenen til bestyrelsen.

 

§3c         Med henblik på videst muligt omfang af overensstemmelse med det i Halsnæs Kommune bærende princip for kontakt mellem politikere og administration deltager kontaktdirektøren, når der fra bestyrelsesformanden eller kontaktdirektøren vurderes at være behov herfor.

 

§4          På ungdomsskolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af de i §2 stk. 1. nævnte repræsentanter til formand ved bundet flertalsvalg. 1 stedfortræder, næstformand vælges på samme måde.

 

 

 

Mødevirksomhed og forretningsorden

 

§5          Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede.

 

              Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når

              der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

 

§6          Er en mødedeltager forhindret i at deltage i et ungdomsskolebestyrelsesmøde, kan

              stedfortræderen indkaldes.

 

§7          Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 3 af medlemmer-

              ne med angivelse af punkter til dagsordenen finder det fornødent.

 

              Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

 

§8          Formanden indkalder til møde med mindst 10 dages varsel.

 

              Stk. 2. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage

              inden mødet til medlemmerne og tilforordnede en dagsorden med eventuelle bilag.

              Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles 

              formanden senest 8 dage, før mødet indkaldes.

 

              Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når

              mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne

              og de tilforordnede om de sager, der skal behandles på mødet.
 

§9          Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlem-

              merne er til stede.

 

Stk. 2. Formanden – og ved dennes forfald næstformanden – leder ungdomsskole-bestyrelsens møder.

 

§10        Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt

              til stede ved afstemningen.

 

              Stk. 2. De tilforordnede har ikke stemmeret, men deltager i sagernes behandling

              på lige fod med medlemmerne.

 

 

 

 

§11        Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

              Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

              Stk. 3. Bestyrelsen kan ud over det, som i disse vedtægter er fastlagt, selv fastsætte

              sin forretningsorden.

 

§12        Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anfø-

              res for hvert møde, hvilke personer der har været til stede.

              Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer og tilfor-

              ordnede, der har deltaget i mødet.

 

              Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og

              medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Tilsvarende gælder også for

              de tilforordnede.

 

              Stk. 3. Ungdomsskolelederen er bestyrelsens sekretær og sørger for, at besty-

              relsens protokol bliver ført under møderne.