Referat Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Torsdag d. 29. November 2018 kl. 17.00 - 19.00

i Brandstationen

 

Medlemmer af Ungdomsskolebestyrelsen:

Frederik Germann Møller Pedersen

Byrådsmedlem - formand

Kirsten A. Lauritsen

Byrådsmedlem - næstformand

Rolf Møller Hansen

Organisationerne

Sanne Falther Svanekilde

Skolebestyrelserne

Per Rudbeck

Medarbejderrepræsentant

Lone Kofoed

Medarbejderrepræsentant

Lars Schytte Larsen

Foreningerne

Simone Hansen

Elevrepræsentant

Hamza Zamann

Elevrepræsentant

 

Nina Wittendorff Pedersen

Leder af Unge- og Kulturcentret

 

 

Mødedeltagere uden stemmeret deltager ad hoc:
 

Birgit Danekilde

Daglig leder af Ungdomsskolen og Fritidsungdomsklubberne

Peter Rohde

Daglig leder af 10. klasse center

 Fraværende: Hamza Zamann, Simone Hansen, Lars Schytt Larsen, Rolf Møller Hansen.

 

 

Dagsorden:
 

 

Godkendelse af referat og godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt
Referat godkendt
Punkt 4 udgår, da de unge er fraværende.
Emner til eventuelt: Rygning, Transport til/fra Hundested til klubaftener.

 

Information fra formanden:
Der arbejdes med en bestyrelsestur i 2019 – inspirationstur eventuelt med overnatning.

 

Information fra ledelsen:

- Status på Ungdomsskolen
Kursus i bestyrelsesarbejde – der tilbydes gratis kursus af Landsforeningen for Ungdomsskoleledere. Indhold roller, opgaver, kompetencer. Forslag 18/12 - 2018 kl. 17 – 20. UKC-leder sender invitationer ud.
Fra start af skoleår til dato ca. 40 tilbud i gang. Involverer 603 aktivitetselever.
Der skal gang i roadie- og showhold + eksamensforberedende hold i Dansk, matematik og engelsk.
Alle 6. klasser fra kommunens skoler har været til social pejling.
Der kommer ca. 70 – 100 unge i klubben UKC hver dag. Ca. samme antal ved klubdage i Hundested – Regnbuen.
Undersøgelse viser, at det er vigtigt, at unge er sammen dreng/pige og de kommer meget i klubberne – så dette lægger sig fint op ad hverdagen i UKCs klubber.
Venteliste skitur i uge 7. Der er plads til 21 unge fra UKC. Sker i samarbejde med Frederikssund.
London i påsken 24 tilmeldte.
Tivolitur 30/11 fuldt booket ca 60 unge.
Medarbejderne har haft temadag, hvor der blev fokuseret på hverdagen og opgaver heri bl.a. værkstedsaktiviteter. Arbejder hen mod en værkstedsaktivitet hver klubaften.


- Status på Musikskolen
22 ansøgere til stillingen som musikskoleleder. Proces i gang. Forventet afgørelse medio december med start 1. februar - 2019.
Der er 300 elever tilmeldt med 403 elevaktiviteter. Fremkommer ved, at elever kan deltage på flere hold.

 

- Status på Tiende klasser
Eleverne har været to uger i praktik og en uge i brobygning. Inden jul arbejder eleverne med deres DOSO(Den selvstændige Obligatoriske Opgave), som lægger sig op ad deres videre uddannelsesvalg – med elementer fra deres praktikoplevelser. Opgaven er skriftlig inklusive et produkt og fremvises for elevgruppen på linjeholdene.
Der arbejdes med nyt skema fra jul, hvor der pga. lærerophør bliver et mere stramt skema, hvor der ikke er mulighed for at fagene dansk, engelsk og matematik ligger i samme moduler i hhv. Tieren og 10-A.
Lærerne har været på skolerne 9. årgang og fortalt om Tieren. Der har været afholdt uddannelsesaften for elever og forældre på Frederiksværk Gymnasium, hvor alle ungdomsuddannelser præsenterede sig, heriblandt Tieren. Der var stor deltagelse af forældre og elever.
Værksted er nu godkendt mht. sikkerhed og udsugning.
Der er kommet ny politisk aftale om erhvervsuddannelserne. Det er endnu usikkert, hvordan det vil påvirke Tieren. Aftalen er fin for de kommuner, der har en erhvervsskole. Bestyrelsen vil få flere oplysninger ved senere møder.

Der er pt 75 elever, hvoraf 11 er i 10-A og 13 i international klasse.
 

- Personalenyt
Lærer har sagt op 10. klasse pr 31/12-18.
Ny suppleant i bestyrelsen for medarbejderrepræsentant Per Rudbeck er Tina Olsen.
Vikar i billedskole i januar pga. orlov.
Reduktion i forbindelse med budget 19 i klubben. Her benyttes vikar, da en klubmedarbejder har sagt sin stilling op, og indtil der er fuldt overblik over de budgetmæssige konsekvenser.

 

- Bedre veje til Uddannelse og Job
UKC havde temadag for personalet og ledelse den 22. november, med emnerne,
Den sammenhængende ungeindsats i Ungevejledningen,
FGU – forberedende grunduddannelse,
Samarbejdet med Familieafdelingen indeholdende distriktsopdeling og proces ved underretninger,
Samarbejdet med erhvervslivet.


 

 

Information fra Fælles Elevråd og Ungerådet:
Bla. om møde med Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, Kulturens Ungetopmøde samt kommunikation til/fra Ungeråd
Punktet udsat til næste møde.
 

 

Opfølgning på nye vedtægter for bestyrelsen.
Bestyrelsen drøftede på sit møde i august oplæg til nye vedtægter. Oplægget til nye vedtægter blev fremsendt til Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud for endelig godkendelse på september mødet. MED- udvalget har udarbejdet et høringssvar.  Nu har direktionen i stedet for bedt om udtalelse på en samlet bestyrelse for Musikskolen og Unge- og Kulturcenteret. Byrådet skal beslutte om der skal være en samlet bestyrelse. Sagen har været til høring i Musikskolebestyrelsen
Bilag: vedtægter er fremsendt.

Høringssvaret godkendt. Behandles politisk ved januarmøderne.

 

Opfølgning på konsekvenser af budget 2019
A:
Ungdomsskole og klub
B: Tiendeklasse
C: Ledelse
Ledelsen havde udarbejdet et oplæg, som blev gennemgået. I oplægget indgik en oversigt over, hvordan budgetvedtagelsen endelig blev.
Der pågår nu arbejde med at udmønte budgettet for 2019.
Der er punkter, hvori der nu indgår en proces ledelse og medarbejdere. Det drejer sig om:
Den faglige, personalemæssige og administrative ledelse af Tieren fra august 2019.

Lokalesituation, hvor der er et klasselokale mindre på Frederiksværk Gymnasium.
Nedlæggelse af IK-klassen, hvor der i stedet gives 100 pædagogtimer årligt pr. elev, som en økonomisk ramme. Rammen dækker måske 0,4 lærerstilling. Afventes udmelding fra forvaltning.
Reduktion af en pædagogstilling (fuld effekt 0,9 stilling i 2019 – 0,4 i 2018) i ungdomsklubben.
Driftsbudgetterne ved reduktion af puljen med kr. 600.000 samt fjernelse af anlægspulje kr. 400.000.

Omkring ledelse af Tieren var der bekymring om den fremtidige ledelsesopgave samt debat om ordlyden i budgethåndtaget. Dette vil blive undersøgt nærmere af formanden.

 

 

SSP arbejdet i UKC
- nedlæggelse af SSP koordinator stilling
- Status på SSP arbejdet
Her afventes udmelding om fremtidig organisering og økonomitildeling til denne. Udmeldt ville komme ultimo 2018.
UKC har fået tilført midler til at arbejde med Gadeteam og Social Pejling for alle 6. klasser – vil dette fortsætte.
Bestyrelsen informeres ved kommende møder.

 

Ansøgning om vejbump eller anden foranstaltning på Syrevej Bestyrelsen har bedt om, at der fremsendes ansøgning til Teknik og Miljø – Trafiksikkerhedspuljen, om etablering af en form for vejforanstaltning  på Syrevej for at dæmpe kørsel med høj hastighed. Bestyrelsen drøfter hvilke ændringer de ønsker, og begrundelserne herfor, således at der kan udarbejdes en ansøgning. Det skal drøftes hvordan sagen bæres frem.
Oplæg drøftet og indhold godkendt – yderligere input herom sendes til leder UKC.

 

Næste møde:
Torsdag den 7. februar 2019.

Husk, bestyrelseskursus tirsdag den 18. december 2018.

 

Eventuelt:

Rygning:
Et problem, de unge står tæt på bygningerne og ryger. Hvordan kan det takles, når der er få medarbejdere på stederne.
Hvordan kan der arbejdes med holdningsændringer.
Der er lovgivning på området – der må ikke rygesved skoler.
I Hundested skal problemet drøftes med skolen.
Ved UKC er der fundet løsning ved Hans Futtrups Sti.
Emnet drøftes ved senere møder.

Kørsel til/fra Hundested
Der køres hver mandag eftermiddag fra Hundested til UKC, så der er mulighed for at være i UKC.
De unge skal tilkendegive overfor medarbejderne, at de vil køre med.

Drøftet fester, alkohol og deltagelse af de unge.


Mødet slut 19.10