Referat Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Onsdag  d. 23. maj 2018 kl. 17.00 - 19.30

i Brandstationen

 

Medlemmer af Ungdomsskolebestyrelsen:

Frederik Germann Møller Pedersen

Byrådsmedlem

Kirsten A. Lauritsen

Byrådsmedlem

Rolf Møller Hansen

Organisationerne

Sanne Falther Svanekilde

Skolebestyrelserne

Per Rudbeck

Medarbejderrepræsentant

Lone Kofoed

Medarbejderrepræsentant

Lars Schytte Larsen

Foreningerne

Julia Drzala

Elevrepræsentant

Hamza Zamann

Elevrepræsentant

 

Nina Wittendorff Pedersen

Leder af Unge- og Kulturcentret

 

 

Mødedeltagere uden stemmeret deltager ad hoc:
 

Birgit Danekilde

Daglig leder af Ungdomsskolen og Fritidsungdomsklubberne

Peter Rohde

Daglig leder af 10. klasse center

 

Afbud: Afbud: Lone Kofoed (lejrskole – suppleant forhindret pga. lejrskole)

 

Dagsorden:
 

 

Godkendelse af referat og godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt

Simone Hansen er valgt af Ungerådet til bestyrelsen.
Ønske, at det fremgår af referatet, hvad der er også er drøftet, så der ikke kun står ”til orientering”.
Tre punkter til eventuelt.

Dagsorden herefter godkendt.

 

Information fra formanden

Der har været sparerunde i forbindelse med kommunens økonomiske udfordring med anbringelser af børn og unge. UKC har ikke været en del heraf.
Indsatser omkring rygning.
Der har været forespørgsel til administrationen BUL om 50.000 kr. til konsulentopgave.  Formanden meddelte, at administrationen fastholdt midler til denne opgave.

 

Information fra ledelsen

Huset er ved at være færdigt – der er stadig småreparationer. Udeområderne skal være færdig 1/6 – det holder nok ikke. Behov for at udeområderne er brugbare. Der er positive signaler om rullegræs på området. Der arbejdes med asfalt på forpladsen mod Syrevej. Skal i niveau og indeholde handicapadgang.
Værkstedet er ved at blive afleveret. Der er købt udluftning, og der er ved at blive indarbejdet beløb for at flytte udsugning fra sløjdlokale Kregme Skole + alarmer til værkstedet og fysisk sikring.
Der er købt maskiner fra ES-Nords metalafdeling i Frederiksværk, som lukkede i foråret.
Kommunens pedeller kan ikke benyttes mere. Arbejdes på en løsning, men det er en yderligere omkostning, der skal afholdes indenfor UKCs budget.
Cykelstativer sættes op, når vejforholdene er færdige omkring huset.

 

Udarbejdelse af nye vedtægter for bestyrelsen.
Ledelsen har udarbejdet forslag til nye vedtægter. Vedtægterne gennemgås, drøftes og besluttes. Vedtægter sendes til byråd for endelig godkendelse. Bilag

Det blev besluttet, at
- Ungdomsskole ændres til Unge- og Kulturcenteret
- Forældrerepræsentant fra UKC
- Der udarbejdes ikke en beslutningsprotokol – der udarbejdes referat.
- Dagsorden ud op til 10 dage før mødet.
- Elevrepræsentant ændres til ungerepræsentant.
- Der skal være sammenhæng til Ungevedtægterne.

Processen er, at der administrativt arbejdes med ændringerne på baggrund af mødet, og oplæg fremlægges ved næste møde den 27.6.
Det besluttede oplæg sendes derefter til politisk beslutning.

 

Temapunkt: Forandringer på Ungdomsuddannelses område
Hvad betyder den nye FGU for os? Kan vi spille ind og være en samarbejdspartner?  Hvad bliver UU -vejledernes rolle fremadrettet? Og hvad betyder det for de unge, hvis det politiske forslag om at flytte 10. klasserne til Erhvervsskolerne bliver en realitet. Unge- og Kulturcenteret har tradition for at samlet op på de udfordrede unge, bla. igennem vores projekt: Sporskifte, Kanonklassen og SSP.
Hvor kan bestyrelsen se UKC spille en rolle ifht. disse forandringer?
Information og drøftelse af disse forandringer, hvad de betyder for Unge i Halsnæs kommune.

Emnerne blev drøftet på baggrund af oplæg fra leder UKC.
Der ses et fremtidigt større samarbejde mellem opgaverne i Ungevejledningen, UKC med Tieren og Ungdomsklubbens socialpædagogiske sigte samt FGU, som får regionalt hovedsæde i Frederiksværk på den nuværende produktionsskole.
Dette samarbejde, hvor institutionernes potentialer skal bringes i spil, ser bestyrelsen som en vej for UKCs ungegruppe.
Det ønskes ikke, at 10.klasse skal flyttes til erhvervsskolerne.

 

 

Status på Aktiviteter i Unge- og Kulturcenteret

Til information og drøftelse

A: Aktiv sommer – nyt katalog på trapperne, som deles ud på skolerne i uge 22. Der er tilmeldingsmøde den 7. juni i UKC. Herefter åben tilmelding på nettet.
Der holdes åbent i UKC fra kl. 16 en del af sommerferien.
 
B: Nyt Magasin - næste skoleårs tilbud udgives som Magasin, herunder plan for information og for rekruttering. Magasinet vil blive gennemgået ved næste møde.
Der er sammenhæng mellem magasinets tilbud og Aktiv Sommer.
 

C: Valgfags tilbud – UKC skal tilbyde skolerne en række valgfag på tværs af skolerne. Der blev givet information om tilbud og retningslinjer.
Der var drøftelse af de udfordringer, der opleves i forhold til en oplevelse af manglende incitament og opbakning fra skolerne. Dette skyldes bl.a. at skolerne har haft profillinjer. Leder UKC arbejder med at komme i tættere dialog med skolerne omkring denne problemstilling.

Der har været åbent hus i UKC for 6. årgangselever, hvor skolerne har været på besøg.

 

Det Fælles Kommunale Elevråd og Ungeråd

Under dette punkt deltog pædagog Zenia Foldager, som er tilknyttet Ungerådet.
Information fra elevrepræsentanterne og drøftelse af de forskellige aktiviteter og emner der drøftes.
Emnet drøftes.

Hamza Zaman valgt til formand for Ungerådet. Simone Hansen er næstformand i Ungerådet.
Ungerådet har afholdt to møder, hvor emnerne bl.a. har været demokrati og udarbejdelse af vedtægter.
Har arbejdet med fokusområder – skoler, valgfag, miljøet.
Under miljø for unge i Halsnæs blev det drøftet, at der trænger til at blive ryddet op bl.a. på strandene samt at det er vigtigt med et fælles ungemiljø for alle unge også i lokalområderne.
Ungerådet skal holde taler ved grundlovsmødet den 5. juni på plænen ved Gjethuset, og der bliver efterfølgende en dialog a la ”Mads og monopolet”.
Fælleselevrådet skal deltage ved Folkemødet på Bornholm.
I sommerferien afholdes en demokraticamp af tre dages varighed. Dette er en del af Aktiv Sommer. Ungerådet er kommet med input til program.

Idrætsrådet har svært ved at finde unge til ungerådet.

Bestyrelsen bakker op om arbejdet – og finder det vigtigt, at vore unge kommer med ideer og forslag. Bestyrelsen meget interesseret i at blive informeret om Ungerådets arbejde.
Ønskes som et punkt på bestyrelsens møder, når der er informationer.

 

 

 

Information om Budgethåndtag til budgetreduktioner 2019 og overslagsårene

Unge- og Kulturcenterets ledelse er, som tidligere år, bedt om at indgive forslag til budgetbesparelser eller effektiviseringer. Der informeres om indstillingerne.
Drøftelse.
Der er indstillet to reduktionsforslag fra ledelsen, som har været til drøftelse i UKCs MED-udvalg:
A) Ophør af Aktiv Sommer kr. 138.000
B) Reduktion af anlægspuljen med kr. 100.000.

Derudover har chef for Børn, Unge og Læring indstillet, at holdstørrelse i 10. klasse øges fra 16 til 20 elever. Dette vil give en besparelse på kr. 550.000.
Angående denne besparelse blev nævnt, at en konsekvens vil være yderligere behov for specialpædagogisk bistand.

Bestyrelsen tog ledelsens to forslag til efterretning.
Bestyrelsen ønsker ikke en besparelse på 10. klasse.

 

Ungdomsskoleplan

Godkendelse af plan over Unge- og kulturcenterets aktiviteter og anvendelse af budget, herunder fremadrettet aftale om delegering af beslutningskompetence til ledelsen. Bilag. Information, drøftelse og beslutning
Planen er i proces bl.a. med medarbejderinddragelse.
Planen sættes på bestyrelsens næste møde til endelig godkendelse og sendes derefter til godkendes politisk.

 

Næste møde
27. juni kl. 17 – 19.30

 

Eventuelt
Ønske fra medlem om, at informationspunkter sendes ud i punktform inden mødet. Det vil der blive arbejdet med. Ikke alle punkter kan nå at blive sendt ud.

Musikskolens referat fra 30/4
Stillet spørgsmål til formand for musikskolens ønske om fremtidig placering af musikskolen på Enghaveskolen.
Formanden for musikskolen udarbejder et forslag, som herefter skal behandles politisk.

Opdatering af Tierens hjemmeside.
Der ses på opdateringen. 

 

Mødet slut kl. 19.35

 

 

Mødet sluttede kl. 19.32